Make your own free website on Tripod.com
Friesche Sierduiven Club    |     home
gecontracteerde keurmeesters   |   medewerking speciaalclubs   |   vraagprogramma   |   t.t.reglement   |   ereprijzen

INLEIDING

 

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat door de FSC zeer bijzondere ereprijzen in de vorm van “raammedaillons” werden uitgeloofd. Door ons toenmalig bestuurslid en nu erelid van de FSC, de heer R.van der Werff uit Bergum, waren toen voor de beste dieren van ieder ras deze “raammedaillons” gemaakt. In deze Medaillons was het ras gegraveerd waarvoor hij werd uitgeloofd. Tot de dag van heden is dit medaillon een liefhebbers- en verzamelaarstuk. Er hangt zelfs in Duitsland een exemplaar in het grote duivenmuseum in Neurenberg.

 

Dit jaar zal de geschiedenis zich gedeeltelijk gaan herhalen. Er worden nu aardewerktegels, die door een kunstenares uit Makkum worden gemaakt, beschik­baar gesteld.

Door alle bestuurs- en ereleden van de FSC maar ook door andere, is een dergelijke handgeschilderde tegel beschikbaar gesteld, voorzien met de afbeelding van het ras waarvoor hij wordt uitgeloofd. Deze fraaie aardewerktegels zullen een waardevol bezit gaan vormen in Uw ereprijzenkast.

 

Mede hierdoor is het ons een dubbel genoegen U het vraagprogramma voor onze Nationale en tevens 61 ste tentoonstelling te mogen aanbieden. Evenals vorige jaren wordt onze tentoonstelling weer gehouden op de z.g. ENTRESOL en in de PASSAGE, in het centrale gedeelte van het FEC Expo Centrum. Een accommodatie met uitstraling, waar bij daglicht wordt gekeurd.

Naast onze tentoonstelling biedt de beurs "HOBBY 2001" volop gelegenheid voor de andere leden van het gezin om zich te vermaken. Een Beurs waar veel valt te zien en te beleven op het gebied van hobby en vrijetijdsbesteding en waarvoor U een voordelige doorloopkaart kunt aanschaffen.

 

Alle ereprijsschema's van onze Bond en de speciaal­clubs zijn volledig vermeld in dit vraagprogramma. Voorts verzorgen we dit jaar weer het Provinciaal Kampioenschap voor Friesland voor onze Bond, de NBS, met de daaraan verbonden Kampioensmedailles en de fel begeerde erecertificaten en geldprijzen.

Wij hopen U ook deze keer met Uw dieren en/of als bezoeker te mogen begroeten en wensen U dan ook alvast succes en veel plezier tussen de duiven en hun vrienden.

 

Graag tot ziens,                                                                                                              

Het bestuur van de Friesche Sierduiven Club.

 


PROGRAMMA

 

Woensdag 21 november 2001: Opbouw van de tentoonstelling en inbrengen van de dieren (vóór 21.00 uur)

Donderdag 22 november 2001: Keuring, waarna 's avonds om 20.00 uur voor het publiek geopend

 

OPENINGSTIJDEN "HOBBY 2001"

 

Donderdag      22 november 2001       20.00 - 22.00 uur

Vrijdag           23 november 2001        14.00 - 22.00 uur

Zaterdag         24 november 2001       10.00 - 22.00 uur

Zondag           25 november 2001       10.00 - 17.00 uur

 

TENTOONSTELLINGSSECRETARIS-PENNINGMEESTER

 

J. de Vries, Wergeasterdyk, 9084 AS Goutum. Tel.: 058-2883025.

Postrekening: 2038509 t.n.v. Tentoonstelling Friesche Sierduiven Club te Goutum.

 

GEDELEGEERDE FEDERATIE KLEINDIERENTEELT F.K.

 

J.W. Niezink, Veldkampsweg 27, 7441 CE Nijverdal. Tel.: 0548-612124.

De tentoonstelling is goedgekeurd door de Nederlandse Federatie voor Kleindie­renteelt

 

VETERINAIR TOEZICHT

 

Kliniek voor Gezelschapsdieren, Jelsumerstraat 47, 8917 EM Leeuwarden. Tel.: 058-2123891.

 


BELANGRIJK

 

Wilt U het inschrijfformulier vóór 1 november 2001 duidelijk ingevuld opsturen naar het tentoonstellingssecretariaat en het inschrijfgeld gelijktijdig per giro overmaken.

Ook bestaat de mogelijkheid een extra inschrijfformulier van Internet te halen, U kunt hiervoor terecht bij; http://www.frieschesierduivenclub.nl

Voor de goede orde, U kunt geen inschrijfformulieren via Internet sturen naar het tentoonstellingsecretariaat.

Catalogi kunnen worden afgehaald op vertoon van een BON die met de labels wordt meegezonden.

 

JEU GDAFDELING

 

De dieren van de inzenders tot en met 16 jaar worden evenals voorgaande jaren tussen de overige dieren geplaatst.

Voor deze jeugdinzenders worden naast de vermelde ereprijzen nog eens extra Jeugdereprijzen beschikbaar gesteld. Voorts worden de dieren van alle jeugdin­zenders ook nog eens apart vermeld in de catalogus.

Jeugdinzenders dienen hun geboortedatum duidelijk in te vullen op het inschrijfformulier.

 

ENTREEPRIJZEN  BEURS "HOBBY 2001".

                                                                                                          

Volwassen                               f. 10,00

Kinderen van 3 tot 12 jaar     f  5,00

 

BELANGRIJK !!!

 

Leden-inzenders en huisgenoten  van de Friesche Sierduiven Club en IEDERE inzender kunnen een DOORLOOPKAART aanschaffen voor f. 7,50, welke na ontvangst door U zelf voorzien dient te worden van een pasfoto of kopie daarvan. De doorloopkaart ontvangt U gelijktijdig met de verzendlabels.

Het bedrag dient VOORAF te worden overgemaakt naar postrek.: 2038509 t.n.v. Tentoonstelling Friesche Sierd. Club te Goutum !!!

 

 


VERVOER.

                                                                                                          

Dit jaar bestaat de mogelijkheid dat de ingeschreven dieren uit MIDDEN-NEDERLAND kunnen worden aangeleverd bij de Keistadshow in Amersfoort. Deze worden dan woensdagavond 21 november opgehaald door de F.S.C.

Een ieder die van deze unieke gelegenheid gebruik wil maken dient dit vooraf te melden bij de heer A.P. Visser, Thorbeckelaan 103, 3771 ED Barneveld, tel.: 0342-417723.Ook kunt U voor inlichtingen terecht bij het tentoonstelling-secretariaat van de F.S.C., tel.: 058-2883025.