Make your own free website on Tripod.com

 

NOTULEN van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 23 jan. 2001 in de "Keatskooi" van de L.K.C. op het terrein "Sonnenborg" aan de Bachstraat te Leeuwarden.

 


          Aanwezig 39 leden.

          Afwezig met kennisgeving;B. Wassenaar, K.W. Lewin, J. Suk sr. en J. Suk jr.

 

 1.      OPENING.

Om ongeveer 10 over acht opent de voorzitter K.W. de With de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze eerste vergadering in 2001. In het bijzonder verwelkomt hij het nieuwe lid J. Oord uit Mildam, fokker van Oudhol­landse Meeuwen en Eric Buit, student van de Hoge Scholen Gemeen­schap die voor zijn studie een werkstuk moet maken als onderwerp "Vergaderen".

Voorts deelt hij mee dat onze leden de Haan voor 1, Halsema voor 8 en Hobma voor 4 rassen met goed gevolg keurmeesterexamen hebben gedaan.

Tot slot deelt hij mee dat ons lid H.v.d. Leij uit Tytsjerk en mevr. M. Kramer, echtgenote van ons lid Kramer zijn overleden. In beide gevallen heeft de FSC blijk van medeleven getoond door aanwezig te zijn bij de rouw­plechtig­heid. Alvorens verder te gaan met de agenda worden beide overlede­nen enige ogenblik­ken staande her­dacht.     

                                                              

 2.      MEDEDELINGEN.

De secretaris deelt mee dat hij van WELKOOP inzake de 3 % regeling ¦. 175,- heeft ontvangen en dat zojuist heeft overhandigd aan de penningmeester. Ook verteld hij dat de FSC zojuist een printer EPSON 800 gratis heeft ontvangen van de heer Krans, bedoeling is dat deze "stand by" wordt gehouden voor het eventueel uitvallen van de printer van secretaris.       

 

         INGEKOMEN STUKKEN.

a. Keuringsverslag van Dick Hamer voor ons boekje.

b. Bedanken als lid door J. de Vries te Balk, jarenlang fokker van Neder­landse Hoogvliegers van oorspronkelijk type.

c. Overlijdensbericht van ons lid H. van der Leij uit Tytsjerk.

d. Overlijdensbericht van mevr. M. Kramer-Kuipers uit Bolsward.

e. Brief van speciaalclub Fokkers van Ned.Hoogvlieger- en Tuimelaarrassen inzake het onderbrengen van een districtshow.

f. Verzoek van de Groninger Sierd. Club een hokbezoek aan de FSC te brengen, gezien het toch al volle programma dit voorjaar zal aan de G.S.C. worden voorgesteld dit in 2002 te doen plaatsvinden.

 3.      NOTULEN.

De notulen van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 19 december 2000,  die zijn gemaakt en worden voorgelezen door de secretaris, worden onveran­derd en onder dankzegging goed gekeurd.

 

 4.      BESPREKEN hokbezoek FSC-leden aan FSC-leden.

Door een aantal leden is al eens voorgesteld een bezoek te brengen aan onze leden op Ameland. Voorlopige wordt gekozen als datum zaterdag 28 april. Als deelnemers melden zich aan; Nicolaij 2 pers.  Tuinman 2 pers.  Bergsma 2 pers.  J.de Vries 2 pers. Top 1 pers. Kiestra 2 pers.  G.de Vries 1 pers.  Bouma 2 pers.  de With 2 pers. onder voorbehoud  K.de Jong 2 en Krans 2.

 

5.       BESPREKEN HOKBEZOEK aan Sierduivenvereniging "HET ZUIDEN".

Dit bezoek zal plaats vinden op zaterdag 19 mei. Deelnemers zijn; Moning, de With, J.de Vries onder voorbehoud, K.de Jong, v.d. Werf, Kooistra, Tuinman, Bil, Halsema, Nicolaij en Kiestra

 

 6.      VOORJAARSBEZOEK AAN ....

Gezien het toch al erg volle programma komt het bezoek naar Ameland hiervoor in aanmerking.

 

 7.      UITREIKEN VAN DE RINGEN.

In tegenstelling tot vorig jaar, laat ieder zich nu lovend uit over de kwaliteit en leesbaarheid van deze Duitse ringen.

 

8.       MEDEDELINGEN 61 ste Tentoonstelling van de FSC.

De secretaris deelt mee dat hij en de voorzitter door de projectmanager van het FEC waren uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek werd meegedeeld dat de voorgestelde datum van 15 t/m 18 november 2001 helaas niet gehandhaafd kon blijven i.v.m. andere beurzen in de Jaarbeurs Utrecht en de Prins Bernhard Hoeve in Zuidlaren. De datum wordt nu 22 t/m 25 november. Inmiddels is voor deze datum toestemming verleend door de F.K. aldus de secretaris.

 

 9.      VRAGENKWARTIERTJE, onderwerp wel of niet enten.

Dhr. Halsema verteld dat de eerste gevallen omstreeks 1980 werden geconsta­teerd in ons land en kwam voor bij dieren die van uit Italië waren inge­voerd. De "voren" en "tegens" werden uitvoerig besproken. Bij postduiven is de enting verplicht gezien de buitenlandse wedstrijdvluchten. Overigens, aldus Halsema, is de ziekte momenteel minder sterk ten gevolge door afzwakking van het virus. Bij een natuurlijke weerstand bij de duiven blijven deze vaak hun hele leven gevrijwaard van deze ziekte. Opgemerkt wordt dat het virus overdraagbaar is door de lucht. Overigens vertoont Paramyxo overeenkomst met Paratyphus. Hoe noodzakelijk is enting bij onze meestal vastzittende sierduiven ?

Voor volgende vergadering wordt het onderwerp "Toevoegingen in het voer".

 

10.     WAT VERDER TER TAFEL KOMT.

Fam. van der Leij uit Tietjerk biedt een duivenhok te koop aan. Tijdens de vergadering blijkt dit al te zijn verkocht. Voorts stelt Halsema voor de goedgekeurde notulen van onze vergaderingen op Internet te plaatsen.

 

11.     RONDVRAAG.

Dhr. Mulder uit Stiens deelt mee dat hij van de Woning Coöperatie mondeling bericht heeft gekregen dat hij geen duivenhok mag plaatsen. Als dit antwoord schriftelijk in bezit zal zijn van Mulder zal het bestuur trachten alsnog toestemming los te peuteren. Dhr. Halsema heeft een Vogelexportfirma gevonden die graag bepaalde rassen sierduiven wil hebben.

 

 

12.     BESPREKING MEEGEBRACHTE DUIVEN.

Meegebracht waren; G. Fokkema Wener Tuimelaars die onzichtbaar hoog kunnen vliegen, W. Tuinman Silezische Kroppers mooie vogels, J. de Vries Chinese Meeuwen en G. de Vries jr. Oud-Duitse Meeuwen. Uiteraard als altijd een bijzondere prettige en levendige discussie.

 

13.     SLUITING.

Nadat nog een poosje van gedachten is gewisseld over het houden van duiven en hiermee ook de agenda is afgehandeld bedankt de voorzitter alle aanwezi­gen voor hun komst en vooral de inbreng. Vervolgens sluit hij deze gezelli­ge vergadering en wenst ieder wel thuis.

 

Voorzitter:                                                                               Secretaris:

K.W. de With                                                                           J. de Vries

 

 

 

 

Student: Eric Buit

P.S. Gerbrandyweg 115 B

8922 ES Leeuwarden