Make your own free website on Tripod.com

NOTULEN van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 19 dec. 2000 in de "KeatsKooi" van de L.K.C. op het terrein "Sonnenborg" aan de Bachstraat te Leeuwarden.

 


Aanwezig 31 leden.

Afwezig met kennisgeving: W.R. de Boer, U.v.d. Schaaf, K.Doetjes en W. de Graaf.

1. OPENING

Om ongeveer 10 over acht opent de voorzitter K.W. de With de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. In zijn welkomstwoord doet hij o.a. verslag van het bezoek aan de gigantisch grote Pluimveeshow in Neurenberg. Hij verteld dat hier maar liefst 47.000 sierduiven waren ingezonden, rassen met aantallen van boven de duizend stuks waren geen zeldzaamheid. Ook heeft hij samen met Jan Charisius het beroemde duivenmuseum bezocht. Alles wat daar is en wat op de show was heeft bij hen diepe indruk achter gelaten. Het was de moeite waard om dit allemaal te zien zo besluit hij zijn openingspraatje. Helaas moest de heer Tuinman i.v.m. gezondheidsproblemen zeer vroegtijdig de vergadering verlaten, naar aanleiding hiervan wordt besloten dat er niet meer GEROOKT mag worden.

2. MEDEDELINGEN.

De secretaris deelt mee dat na afloop van de vorige vergadering zich een nieuw jeugdlid heeft aangemeld, n.l. Sido Kiestra, zoon van ons bestuurslid. De voorzitter zegt blij te zijn dat hij zich aanmeldt als lid, want tenslotte kon het ook niet anders, want jij bent altijd actief bezig voor, tijdens en bij de afbouw van onze tentoonstelling.

INGEKOMEN STUKKEN.

  1. Brief van de Commissaris van de Koningin inzake de door Hare Majesteit uitgeloofde Zilveren Medaille.
  2. Brief Ministerie van Landbouw inzake de uitgeloofde Plaquette.
  3. Felicitatiekaart van de fam. Nicolaij t.g.v. het 65 jarig bestaan van de FS
  4. Opnieuw weer een lijst van de P.T.T. inzake portokosten en dergelijke
  5. Dankbetuiging van de fam.Hobma, met een treffend gedicht van Hobma jr.

3. NOTULEN van de vorige vergadering.

De notulen van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 31 oktober welke zijn gemaakt en worden voorgelezen door de secretaris, worden onder dankzegging onveranderd goed gekeurd.

4. UITREIKEN FSC-diploma's en nog niet afgehaalde of uitgereikte ereprijzen.

Met een leuk praatje en felicitaties door de voorzitter worden een aantal diploma's, gewonnen door de beste dieren per keurmeester, overhandigd aan de winnaars die deze met glunderende gezichten in ontvangst namen. Ook een aantal tijdens de tentoonstelling niet afgehaalde ereprijzen konden worden uitgereikt. Overigens kon de secretaris weer een aantal diploma's en ereprijzen weer mee naar huis, gezien de winnaars niet aanwezig waren.

5. UITREIKEN Schelte Brandsma Bokaal.

Na eerst een aantal namen met een hoog puntenaantal te hebben genoemd zegt de secretaris dat er dit jaar maar één lidinzender het hoogste aantal punten heeft en wel Wim Halsema. E.e.a. betekende ook dat hij dit jaar ook de definitieve winnaar is van de Bokaal want hij heeft in een cyclus van 5 achtereen volgende jaren de Bokaal het vaakst gewonnen. Voorzitter feliciteert hem met dit succes en hoopt dat hij ook in de toekomst dergelijke hoge aantallen punten mag scoren. Halsema bedankt de voorzitter voor zijn vriendelijke woorden en zegt deze Bokaal weer gaarne beschikbaar te willen stellen, iets wat erg wordt gewaardeerd door de vergadering.

7. WAT VERDER TER TAFEL KOMT.

G. de Vries verteld dat hij enkele uren terug nog telefonisch contact heeft gehad met de secretaris afd. Sierduiven van AVICULTURA, die hem meedeelde dat er nog tot de volgende dag kan worden ingeschreven.

8. RONDVRAAG.

Tj. Bergsma uit Exmorra maakt als eerste gebruik van deze gelegenheid en trakteert alle aanwezigen op Belgische Bonbons, dit ter ere van zijn kampioenschap op onze laatst gehouden tentoonstelling. Een geste die bijzonder op prijs wordt gesteld. Een gebaar dat beslist vervolg mag krijgen bij andere kampioenen aldus de voorzitter.

Voorts komt uit de vergadering naar voren om op de eerstvolgende vergadering tijdens het z.g. Vragenkwartiertje aandacht te schenken aan het wel of niet enten tegen Paramyxo. A. Bosma deelt mee te beschikken over een 50 minuten durende film over vogels, gemaakt door de beroemde Peter Scott, mogelijk deze eens te vertonen op een komende vergadering.

9. DIA-vertoning door G. de Vries.

Aanvankelijk was op de circulaire vermeld dat dit een diavertoning zou worden over onze onlangs gehouden 60 ste Tentoonstelling, echter bleek dit heel anders uit te vallen. Het was bijkans een promotiefilm over Goutum, de hoofdplaats van Leeuwarden. Overigens kon dit de pret niet drukken en konden de aanwezigen een indruk krijgen van dit wonderschone dorp en werd dit onderwerp afgesloten met applaus.

10. SLUITING.

Gezien er geen sierduiven ter bespreking waren mee gebracht en de agenda was afgewerkt, kon de voorzitter de vergadering niet al te laat afsluiten. Hij bedankte alle aanwezigen voor hun komst en inbreng, voorts wenst hij een een ieder Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar en vervolgens wel thuis.

 

Voorzitter;                      Secretaris;

K.W. de With                 J. de Vries.