Make your own free website on Tripod.com

 

Jaarverslag 2000

 

JAARVERSLAG van het 65ste boekjaar van 1 oktober 1999 t/m 30 september 2000.

 

Een keer in het jaar is het de taak van de secretaris een overzicht te geven m.b.t. de gang van zaken van het afgelopen boekjaar, waarvan nu akte.

Evenals vorige jaren werden in het afgelopen boekjaar weer een flink aantal activiteiten georganiseerd, die met steun van velen van U en het thuisfront konden worden gerealiseerd. Van al deze activiteiten konden al onze leden ook kennis nemen via de uitnodigingen voor de vergaderingen, maar ook via ons boekje "Wel & Wee".

 

Traditie getrouw begint ons boekjaar altijd met de grootste activiteit van onze vereniging, n.l. haar Nationale en voor dit boekjaar haar 59ste Tentoonstelling van Sierdui≠ven.

 

Na drie jaren elders onderdak te hebben gevonden, werd onze tentoonstelling weer gehouden op haar oude "stek" n.l. in het FEC, op de Entresol in het centrale gedeelte van het Expo Centrum. Nu als onderdeel van de grote beurs "HOBBY 1999". Ingezonden waren 912 dieren, een vooruitgang van 256 dieren ten opzichte van 1998. Mooiste doffer was een Deense Tuimelaar van W.B. Halsema uit Oldeholtpade, mooiste duivin was een Duitse Langsnavelige Tuimelaar van D. Pot uit Veendam. Bij de jeugdleden waren dit resp. een Chinese Meeuw van Ivan van der Zee uit Britsum en een Kasaner Tuimelaar van Emile Luchtmeijer uit Drachten. Uiteraard waren de 4 genoemden ook de kampioenen van de NBS in onze provincie.

 

De twee ereprijzen uit het Schelte Brandsma Fonds werden gewonnen door F. Hoving uit Hoorn met een BrŁnner Kropper en door Jack Jager uit Jistrum met een Strasser. De Plaquette van de Minister van Landbouw kon worden uitgereikt aan Ivan van der Zee uit Britsum. De samenwerking met het personeel van het FEC verliep op uitstekende wijze.

 

In het afgelopen boekjaar werd er 7 keer vergaderd, n.l. op 17 oktober, 21 december 1999, 1 februari, 14 maart, 25 april, 6 juni en 5 september 2000.

Tijdens de 60 ste Algemene Vergadering van onze vereniging waren onze bestuursleden K.W. de Wit en G. de Vries jr. volgens rooster aftredend. Beide werden bij enkele kandidaatstelling herkozen.

 

De bestuursfuncties werden als volgt vervuld; K.W. de With voorzitter, J. de Vries secretaris en tentoonstellingsecretaris, Kl. Nicolaij penning≠meester, G.F. Fokkema ringencommissaris, W.B. Halsema redacteur, G. de Vries en M.Kiestra commissarissen.

De kascontrolecommissie bestond uit de leden K.H. de Jong en J. Luchtmeyer.

 

Op diverse vergaderingen werden een groot aantal sierduivenrassen als "Duif van de Maand" besproken en beoordeeld door de leden en gekeurd door onze clubkeurmeesters, waarvoor een woord van hartelijke dank. Voorts werd een nieuw agendapunt toegevoegd n.l. "Stel een vraag", waarvan veel gebruik werd gemaakt. Alle vergaderingen werden over het algemeen goed bezocht en kenmerkten zich door een goede en sportieve sfeer.

De bestuursvergaderingen werden bij toerbeurt gehouden aan huis bij een der bestuursleden.

 

Op zaterdag 4 december 1999 werd door 16 leden de Deutsche Rassetaubenschau in Lingen bezocht. Zaterdag 25 maart werd een Kleindierpromotiedag gehouden bij Welkoop Leeuwarden. Vrijdag 31 maart een dia-avond met Dick Hamer in de ScanTri Hal te Leeuwarden.

Op vrijdag 12 mei werd door een 22 tal leden met hun partners de Eendenkooi van het Fryske Gea bij Piaam met een bezoek vereerd, waarna het hele gezelschap op de koffie kwam bij de fam. Bergsma in Exmorra.

 

Vervolgens werd op zaterdag 13 mei door een 18 leden en partners een bezoek gebracht aan onze leden Feenstra en Kramer in Bolsward, Nicolaij in Workum en als afsluiting een bezoek met koffiemaaltijd bij de fam. Tichgelaar in Kimswerd.

Op zaterdag 20 mei ontving de FSC een 15 tal leden, waaronder ook uit BelgiŽ, van de Sierduivenvereniging "Het Zuiden" uit Brabant en werd de koffiemaaltijd gebruikt bij de fam. Tuinman in Winsum.

Vrijdag 8 september de jaarlijkse Jongdierenkeuring, dit keer in de ScanTri Hal.

 

De vervoersregeling van de FSC naar diverse tentoonstellingen voorziet in een behoefte, waarvoor een woord van dank aan onze vervoerder M. Kiestra.

 

Er melden zich in het afgelopen boekjaar 15 nieuwe leden, terwijl er 17 van de lijst werden afgevoerd, waarvan 2 door overlijden. n.l. Th. Visser uit Leeuwarden en H. Beuker uit Purmerend.

Het ledenbestand bedroeg op 30 september 145 volwassen, 10 jeugdleden en twee combinaties.

Door de penningmeester, dhr. Kl. Nicolaij, werd een goed financieel beleid gevoerd en kon een kleine financiŽle toename bij de reserve worden geconstateerd.

 

Voorts werden via onze ringencommissaris, dhr. Fokkema, 83 NBS-fokkerskaarten voor volwassenen en 10 voor jeugdleden (99 in 1999) en 3046 ringen (3155 in 1999) bij het bureau Fokkerskaarten- en Ringenbureau van de NBS besteld.

Hiermee was de FSC, evenals voorgaande jaren, mee een van de grootste afnemers van de NBS in ons land.

 

De redactie van ons boekje "Wel & Wee" werd op een voortreffelijke wijze verzorgd door de heer Halsema, terwijl het drukwerk voor een groot deel werd verzorgd door en met bemiddeling van de heer de With.

 

Zoals elk jaar het geval is, werd door het secretariaat weer een vrij omvangrijke correspondentie gevoerd. Er kwamen totaal 155 brieven binnen (in 1999 waren dit 135 stuks) terwijl 293 stuks het secretariaat weer verlieten, in 1999 waren dit er 165.

Naast deze brieven werden er ongeveer 1300 circulaires, 1100 boekjes "Wel & Wee", 375 vraagpro≠gramma's en 65 catalogussen verstuurd, wat overigens een vrij fors bedrag aan portokosten betekende.

 

Het kooien- en tentoonstellingsmateriaal lag, evenals vorig jaar, op een uitstekende wijze opgeslagen bij de heren Tj. Bergsma te Exmorra en J. de Vries te Goutum. Door ons bestuurslid Kiestra werden 9 voliŤres gemaakt die hopelijk een aanwinst mogen blijken voor onze komende show.

 

De vergaderingen van de FK afd. Friesland werden bezocht door de heren K.W. de With en G. de Vries. Bij de Alg. Vergadering van de NBS werd onze vereniging vertegenwoordigd door G. de Vries en W.B. Halsema.

 

Drie van onze clubkeurmeesters, Halsema, Hobma en Nicolaij, slaagden erin, evenals vorig jaar, hun keurbevoegdheden uit te breiden, terwijl K. de Haan uit Drachten bevoegdheid verwierf voor het keuren van O.H. Kapucijnen.

 

Ook zijn leden van onze vereniging actief in een aantal overkoepelende organisaties, te weten de heer Nicolaij als penningmeester en F. Mulder als secretaris van de FK afd. Friesland, R. Slikker bestuurslid van de NBS, G. de Vries secretaris van de Vereniging van Sierduivenkeurmeesters en J. de Vries voorzitter van de F.K. afd. Friesland, 2e voorzitter van de NBS, en lid van de Werkgroep Vogels van het Platvorm voor Verantwoord Huisdierenbezit.

Voorts vervullen een aantal van onze leden ook nog een bestuursfuncties in enkele van speciaalclubs.

 

Uiteraard werden in het afgelopen boekjaar ook weer uitgebreide voorbereidingen getroffen voor onze Nationale en tevens 60 ste Tentoonstelling, die in het teken zal staan van het 65 jarig bestaan van onze vereniging.

Tijdens deze voorbereidingen ontvingen we bericht dat H.M. de Koningin t.g.v. van het 65 jarig bestaan, een Groot Zilveren Medaille zal gaan uitloven voor het mooiste dier van die 60 ste tentoonstelling.

Besprekingen met de projectmanager van het FEC Expo Centrum leiden er toe dat onze tentoonstelling weer onder dezelfde condities kan worden gehouden in het FEC.

 

Hierbij wil ik als secretaris van de Friesche Sierduiven Club graag mijn medebestuursleden bedanken voor de uitermate prettige samenwerking ondervonden in het afgelopen boekjaar, maar ook vooral alle leden bedanken voor hun medewerking en het in mij gestelde vertrouwen. Voor mij persoonlijk is het een bijzonder jaar geweest, vooral door de hoge koninklijke onderscheiding die ik op 30 april mocht ontvangen als waardering voor mijn inspanningen voor de kleindierliefhebberij in het algemeen.

 

Leden van de FSC, het was mij een genoegen het afgelopen jaar voor de onze vereniging te mogen werken. Het werk is wel eens wat veel omvattend, maar daarnaast door jullie steun en bijdrage ook weer plezierig om te doen. Ik hoop dat de deze goede onderlinge verhoudingen ook in het komende boekjaar mogen blijven voortbestaan, waardoor onze FSC van een goede toekomst is verzekerd.

 

                       

oktober 2000,   J. de Vries, secretaris.