Make your own free website on Tripod.com
Friesche Sierduiven Club    |     home
Hokbezoek het Zuiden   |   Selecteren   |   Uit de oude doos

Uit de oude doos

UIT DE OUDE DOOS.

Zoals U waarschijnlijk wel weet verkeert de FSC in de gelukkige omstandigheden over een vrij uitgebreid archief te beschikken. Dit is mede te danken aan de medeoprichter de heer Schelte Brandsma die van 1935 tot 1972 secretaris van onze vereniging is geweest. Hij heeft uit die jaren praktisch alles bewaard en na de secretariaatsoverdracht aan de huidige secretaris heeft deze dit beleid, zeg maar bewaren, voortgezet. Dit betekent dat een flink aantal strekkende meters waardevol "oud papier" in mappen gerangschikt, staat opgeslagen.

Onlangs bezocht Uw secretaris de z.g. totaalmarkt in het FEC te Leeuwarden. Een honderdtal kraampjes met daarachter verzamelaars van allerlei artikelen, postzegels, aanzichtkaarten, oude boeken en nog heel veel meer, vaak erg interessante zaken. Er worden dan ook heel veel zaken gedaan, vaak wordt er onderling geruild, maar de meeste komen toch om wat van hun overtollige spulletjes te verkopen.

Bij een van deze kramen trof ondergetekende allemaal oude weekbladen aan van voor de oorlog o.a. een uitgave van "Fen Fryske Groun".

Tot mijn verbazing trof ik hierin een overzichtsfoto  van de EERSTE tentoonstelling  in 1936 van de FSC in de Foyer van de Harmonie te Leeuwarden.

 


De tentoonstelling werd gehouden van 25 t/m 27 december in samenwerking met de Noord Nederlandse Bond van Kanarieteelt.

Op de foto zijn een 20 tal kooien zichtbaar met o.a. Hollandse Kroppers, Groninger Slenken, Brünner Kroppers en een paar Engelse Kroppers. Tussen de kooien ontwaren we de eerste voorzitter van de FSC, de heer Hettema in het zondagse pak compleet met vlinderstrikje.

Thuis komende direct in de catalogus van dat betreffende jaar snuffelen of we de inzenders van de afgebeelde dieren ook konden achterhalen.     

Net als nu werd van tevoren een vraagprogramma uitgeven waar ieder in kon lezen aan welke voorwaarden moest worden voldaan en wat er kon worden gewonnen. Het inschrijfgeld bedroeg ¦. 0,50 per nummer, met ¦. 0,03 toeslag voor de Raad van Beheer.

Het predikatenstelsel bestond uit de volgende predikaten:

U = Uitmuntend,  ZG = Zeer Goed, G = Goed, VG = Vrij Goed en B = Bevredigend.

Voor een eerste prijs moest tenminste het predikaat G zijn behaald, voor een tweede tenminste VG en voor een derde prijs tenminste B.

De ereprijzen varieerden van ¦. 0,50  tot ¦. 1,00.

Vergelijken we het inschrijfgeld en de ereprijzen met die van heden dan kunnen we alleen maar concluderen dat deze behoorlijk zijn achter gebleven. De catalogus, uitgevoerd in origineel drukwerk, raadplegende blijken de Hollandse Kroppers te zijn ingezonden door A.C. Westerhof, Chr. Bijlstra, K. Hettema, Th. Visser en J.Th. Pietersen (laatste is nog steeds lid van de FSC.). De Groninger Slenken, links en midden op de foto, waren alle van A. Bakker uit Hindeloopen. De Engelse Kropper waren ingezonden door A. Atema uit Hardegarijp en de Brünner Kroppers uiteraard  van P. Lourens.

Ingezonden waren totaal 238 duiven, verdeeld over 45 Hollandse Kroppers, 5 Holle Kroppers, 9 Engelse Kroppers, 26 Brünner Kroppers, 34 Kip, Wrat en Vleesduiven, 17 Groninger Slenken, 26 Oud Hollandse Tuimelaar, 29 Buitenlandse Hoogvliegers en Tuimelaars, 17 Pauwstaarten, 6 Oosterse-, 6 Tunische-, 5 Chinese- en 4 Oudhollandse Meeuwen. Het meest opmerkelijke is wel dat al deze duiven werden gekeurd door slecht één keurmeester, n.l. de heer H. Logman uit Groningen. Dat waren nog eens tijden !!!

Het bestuur van de FSC bestond toen uit K. Hettema voorzitter, S. Brandsma secr-penningm., A.C. Westerhof 2e voorz. en P. Lourens commissaris.

Mooiste duif van de show was een Engelse Kropper van A. Atema en winnaar van een driedelig couvert, beschikbaar gesteld door de Groninger Sierduiven Club. Op één na mooiste was een Strasser van S. Brandsma en winnaar van een Beker, beschikbaar gesteld door een Grossier in FRICO chocolademelk.

Op vrijdag na de keuring, 's avonds om 19.00 uur een rondgang met de leden, waarbij de keurmeester aanwezig was.

In latere notulen kunnen we lezen dat de FSC kon terugzien op een zeer geslaagde tentoonstelling die druk werd bezocht door een groot aantal “menschen".

 

J. de Vries