Make your own free website on Tripod.com

Mededelingen

 

Het heeft helaas een tijdje op zich moeten laten wachten voordat U iets van ons hoorde.

Een van de belangrijkste reden daarvoor is U waarschijnlijk wel bekend: onze dierbare secretaris Johan de Vries is niet meer onder ons!

Een groter verlies voor de Friesche Sierduiven Club was niet denkbaar en nog wel in de aanloop naar onze Nat. Tentoonstelling. Johan was het boegbeeld van zijn F.S.C. en deed er verschrikkelijk veel voor. De hele organisatie van onze tentoonstelling was in zijn handen, eigenlijk al eeuwen lang.

Dit moest overgenomen worden. Tijdens een paar snel ingelaste bestuursvergaderingen werd besloten beroep te doen op twee ex-bestuursleden die zich ook al vlot hadden aangemeld voor extra hulp. Wierd de Boer en Jan Charisius, want daar praten we over, gingen bijna vanzelfsprekend te werk.

Met hun hulp en de hulp van vele leden van de “Friesche Sierduiven Club” werd het een meer dan geslaagde tentoonstelling.

Daarvoor nogmaals onze dank !!

Gedurende de gehele show hing de schaduw van Johan zijn overlijden echter boven ons, zodoende was de sfeer onder de leden nooit echt opgetogen.

 

Maar we moeten door, ook zonder onze secretaris moet de Friesche Sierduiven Club door. Op de afgelopen Ledenvergadering heeft voorzitter de With enkele wijzigingen in het bestuur aan de leden kenbaar gemaakt. Ten eerste moest er een nieuwe verenigingssecretaris komen: hiervoor werd ondergetekende benaderd. Na enig beraad heb ik toegezegd, wetende dat ik een bijna onmogelijke vervangende persoon zou moeten vervangen. Tevens is het natuurlijk ook een uitdaging: de Friesche Sierduiven Club heeft door de jaren heen een zeer goede reputatie opgebouwd met een vast kern hondstrouwe leden; om daar secretaris van te zijn is toch een beetje een eer. Alhoewel ik goed begrijp dat een “perfectionist” als Johan de Vries niet eenvoudig valt te vergeten, zal ik mijn uiterste best doen “zijn werk” voort te zetten.

Tegelijk met de bekendmaking van de nieuwe secretaris heeft het bestuur gemeend de heer J. Charisius te vragen toe te treden als ondersteunend lid voor het bestuur.

 

Op de Algemene Ledenvergadering in maart zal het bestuur dan met een voorstel komen om de lege plaats binnen het bestuur op te vullen. Ook de heer Charisius heeft positief op het verzoek gereageerd. Zoals U weet is de heer Charisius de ander helft van de bekende “Combinatie” en is hij enige jaren bestuurslid geweest van de Friesche Sierduiven Club.  

In deze Wel & Wee, die ieder lid van de FSC ontvangt,  zal stil gestaan worden niet alleen bij het overlijden van Johan de Vries, maar ook bij het overlijden van één van de trouwste leden van de F.S.C. de heer O. Moning. Tevens zijn artikels opgenomen van o.a. de heer Luchtmeier uit Drachten: deel 4 over het gedrag van duiven en een bekende Birmingham Roller fokker uit Zwaagwesteinde

 

Nieuwe tarieven i.v.m. de Euro

 

Door de invoering van de Euro zijn de tarieven voor lidmaatschap e.d. aangepast. Ook voor de nabestelling van ringen worden nu alleen nog de Euro’s gehanteerd. Wilt U nu nog een fokkerskaart en ringen bestellen, dan kunt U niet meer gebruik maken van de oude tarieven. De nieuwe tarieven zijn als volgt:

Contributie:                   € 11,50  leden en fokkerscombinaties

Contributie:                     5,60   jeugdleden

Fokkerskaart                  5,00   leden

Fokkerskaart                  2,50   jeugdleden

Fokkerskaart                  1,50   fokkerscombinaties

Ringen                           0,30   per stuk

Porto                             2,00   voor nabestelling ringen

 

Vergaderdata

 

Op de afgelopen vergadering zijn de volgende data voor het volgend jaar vastgelegd, schrijft U ze even op in uw agenda:

Dinsdag       22 januari           Vergadering

Dinsdag       19 maart            Algemene Ledenvergadering

Zaterdag      23 maart             Promotiedag bij Welkoop

Dinsdag       23 april               Vergadering

Zaterdag      ? mei                  Voorjaarsbezoek Sierduivenclub Noord-Holland

Zaterdag      18 mei                Bezoek GSC aan de FSC

Dinsdag       4 juni                  Laatste vergadering seizoen 2001/2002

 

Nb. Vergaderingen in de “Keatskooi” aan de Bachstraat 16 te Leeuwarden.

 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond weerzien in 2002.

W.B. Halsema