Make your own free website on Tripod.com

Jaarverslag 1999

Jaarverslag  van het 64ste boekjaar van 1 oktober 1998 tot 30 september 1999.

 

Het is mij een genoegen U een overzicht te mogen geven over de gang van zaken in de FSC van het afgelopen boekjaar. Evenals in voorgaande jaren werden in dit boekjaar weer een flink aantal activiteiten georganiseerd, die met steun van velen van U konden worden gerealiseerd. Van al deze activiteiten konden al onze leden kennis nemen via de uitnodigingen voor de vergaderingen, maar ook via ons boekje "Wel & Wee".

 

Traditie getrouw begint ons boekjaar altijd met de grootste gebeurtenis van onze vereniging, n.l. haar Nationale Tentoonstelling van Sierduiven.

Na de zeer teleurstellende ervaringen met de directie van Marktkauf werd in het afgelopen boekjaar de tentoonstelling weer gehouden in de ScanTri Hal van 29 t/m 31 oktober. Gezien deze hal voor onze tentoonstelling aan de kleine kant  is, moest met de ruimte worden gewoekerd om alle ingezonden dieren te kunnen plaatsen. Echter dank zij de kundigheid van onze opbouwcommissaris, de heer Kiestra, konden we spreken van een geslaagde opstelling. Ingezonden waren 656 dieren, die werden gekeurd door 11 keurmeesters.

Mooiste doffer van de tentoonstelling was een Duitse Langsnavelige Tuimelaar van D. Pot uit Veendam, mooiste duivin was een Oudhollandse Meeuw van Comb. Charisius/de With uit Leeuwarden. Bij de jeugdleden waren dit resp. Mirjam de Groot uit Harlingen met een Chinese Meeuw en Emile Luchtmeijer uit Drachten met een Kasaner Tuimelaar.

Uiteraard waren de 4 genoemden ook de kampioenen van de NBS in onze provincie. Van de 2 ereprijzen uit het Schelte Brandsma Fonds kon er maar één worden toegekend, deze werd gewonnen door D. Pot uit Veendam, terwijl de Plaquette van de Minister van Landbouw kon worden uitgereikt aan K. Bil uit Oudkerk. De samenwerking met de het beheerders echtpaar K. en J. Hoekstra van de ScanTri Hal verliep op uitstekende wijze.

 

In het afgelopen boekjaar werd er  7 keer vergaderd, n.l. op 6 oktober en 1 december 1998, 26 januari, 16 maart, 27 april, 1 juni en 14 september 1999. Tijdens de 59ste Algemene Vergadering van onze vereniging was ons bestuurslid G.F. Fokkema volgens rooster aftredend. Hij werd bij enkele kandidaatstelling herkozen.

De bestuursfuncties  werden aldus vervuld; K.W. de With voorzitter, J. de Vries secretaris  en tentoonstellingsecretaris, Kl. Nicolaij penningmeester, G.F. Fokkema ringencommissaris, W.B. Halsema redacteur, G. de Vries en M.Kiestra commissarissen.

De kascontrolecommissie bestond uit de leden J.K. de Jong en K. de Haan.

Op diverse vergaderingen werden een groot aantal sierduivenrassen als "Duif van de Maand" besproken en beoordeeld door de leden en gekeurd door onze clubkeurmeesters, waarvoor een woord van hartelijke dank. Ook werden tijdens enkele vergaderingen op uitnodiging dia's vertoond o.a. door P.F. van der Werf, A. Bosma en G. de Vries. Alle vergaderingen werden over het algemeen goed bezocht en kenmerkten zich door een goede en sportieve sfeer. De bestuursvergaderingen werden bij toerbeurt gehouden aan huis bij een der bestuursleden.

 

Op donderdag 20 en vrijdag 21 mei voeren een 45 tal FSC-leden door de Oude Venen bij Eernewoude op de fluisterboot  van het Fryske Gea.

Naast de vergaderingen en de tentoonstelling vonden een aantal activiteiten plaats die niet onvermeld dienen te blijven n.l.

Zaterdag 27 maart: Kleindieren-promotie  bij Welkoop Leeuwarden.

Zaterdag 17 april: Diamiddag Scantri Hal (op uitnodiging Raskonijn)

Vrijdag 17 september: voor de tiende keer een Jongdierenavond in het dorpshuis van Goutum.

Vrijdag 24 september: Friese Jongdierencompetitie  in de Scantri Hal, deze keer georganiseerd door de FSC.

 

De vervoersregeling van de FSC voorziet in een behoefte, waarvoor een woord van dank aan onze vervoerder, de heer M. Kiestra.

Er melden zich in het afgelopen boekjaar 12 nieuwe leden, terwijl er 11 van de lijst werden afgevoerd, waarvan 2 door overlijden. n.l. Chr. Staal uit Muntendam en J. Meyer uit Franeker.

Het ledenbestand bedroeg op 30 september 160 volwassen en 5 jeugdleden.

Door de penningmeester, dhr. Kl. Nicolaij, werd een goed financieel beleid gevoerd en kon worden geconstateerd dat de financiële reserve wat is toegenomen. Voorts werden via onze ringencommissaris, dhr. Fokkema, 99 NBS-fokkerskaarten (101 in 1998) en 3155 ringen (3129 in 1998) bij het bureau Fokkerskaarten- en Ringen van de NBS besteld. Hiermee was de FSC, evenals voorgaande jaren, mee een van de grootste afnemers van de NBS in ons land.

De redactie van ons boekje "Wel & Wee" werd op een voortreffelijke wijze verzorgd door de heer Halsema, terwijl het drukwerk voor een uitstekend deel wordt overgelaten aan de heer de With.

 

Zoals elk jaar het geval is, werd door het secretariaat  weer een vrij omvangrijke correspondentie gevoerd. Er kwamen 110 brieven binnen, in 1998 waren dit er 135 stuks, terwijl er 197 stuks het secretariaat  weer verlieten, in 1998 waren dit er 165.

Naast deze brieven werden er ongeveer 1150 circulaires, 1100 boekjes "Wel & Wee", 375 vraagprogramma's en 65 catalogussen verstuurd, wat een vrij fors bedrag aan portokosten betekende.

Het kooien- en tentoonstellingsmateriaal lag, evenals vorig jaar, op een uitstekende wijze opgeslagen bij de heren Tj. Bergsma te Exmorra en J. de Vries te Goutum.

De vergaderingen van de FK afd. Friesland werden bezocht door de heren K.W. de With, G. de Vries en W. Tuinman. Bij de Alg. Vergadering van de NBS werd onze vereniging vertegenwoordigd door ons bestuurslid G. de Vries.

 

Drie van onze clubkeurmeesters, Halsema, Hobma en Nicolaij, slaagden erin, evenals vorig jaar, hun keurbevoegdheden uit te breiden.

Ook zijn leden van onze vereniging actief in enkele overkoepelende organisaties, te weten de heer Nicolaij als bestuurslid van de F.K. afd. Friesland, W. de Wal is secretaris van de FK afd. Friesland, R. Slikker is bestuurslid van de NBS, G. de Vries secretaris van de Vereniging van Sierduivenkeurmeesters en J. de Vries is voorzitter van de F.K. afd. Friesland, 2e voorzitter van de NBS,  bestuurslid van de Landelijke FK en lid van de Werkgroep Vogels van de Stichting Welzijn voor Gezelschapdieren.

Voorts vervullen een aantal van onze leden een bestuursfunctie in tal van speciaalclubs.

 

Uiteraard werden in het afgelopen boekjaar ook weer uitgebreide voorbereidingen getroffen voor onze Nationale Tentoonstelling 1999. In besprekingen met de commercieel directeur en de projectmanager van het FEC Expo Centrum werd bereikt dat onze tentoonstelling  weer kan worden gehouden in het FEC.

Overigens wil ik, en ik niet alleen, maar ook namens de vereniging "Het Raskonijn" Leeuwarden & Omstr. Wierd de Boer bedanken voor het feit dat hij steeds bereid is ons bij computerproblemen te helpen en deze op te lossen.

Daarnaast wil ik als secretaris van de Friesche Sierduiven Club graag mijn medebestuursleden bedanken voor de uitermate prettige samenwerking in het afgelopen boekjaar ondervonden, maar ook alle leden bedanken voor hun medewerking en het in mij gestelde vertrouwen.

Ook mede door Uw  inzet is er weer veel werk verzet en kunnen we terug zien op een zeer geslaagd verenigingsjaar en ik hoop dat U door dit verslag daarvan een indruk hebt gekregen.

Thans staan we voor het boekjaar dat het 65 jarig bestaan van de FSC bijna vol maakt en voorbereidingen zullen worden getroffen voor de 60ste tentoonstelling van onze vereniging.

Dit alles overziende en hopende dat we weer een tentoonstelling met meer dan 1000 dieren kunnen organiseren, durf ik U te zeggen dat we de toekomst voor de FSC met Uwer aller steun weer met vol vertrouwen tegemoet kunnen zien.

 
Oktober 1999,   J. de Vries, secretaris.