Make your own free website on Tripod.com

 

NOTULEN van de 61 ste Algemene Ledenvergadering, gehouden op dinsdag 20 maart 2001 in de "Keatskooi" van de L.K.C. op het terrein "Sonnenborg" aan de Bachstraat te Leeuwarden.

 

Aanwezig 22 leden.

Afwezig met kennisgeving; J. van der Zee i.v.m. ziekte, W. Halsema en P. van der Werf.

 

1.       OPENING.

Om ongeveer 10 over acht opent de voorzitter, de heer K.W. de With, de

verga≠dering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Allereerst

feliciteert hij mevr. Tuinman, die deze dag haar verjaardag viert, waarna

ze door de aanwezigen hartelijk wordt toegezongen met een driewerf

hoera. 

   

2.       MEDEDELINGEN.

           

De secretaris deelt de afwezigheid mee van een aantal leden, voorts wijst hij erop dat er niet gerookt mag worden.

 

          INGEKOMEN STUKKEN.

a.       Schrijven van de Friesland Bank voor het plaatsen van een advertentie in ons boekje tegen een bedrag van . 150,--.

b.       Brief NBS inzake standpunt FSC-leden n.a.v. het keuren

                   1. alleen op punten

                   2. punten en predikaten   

                   3  met de bestaande predikaten.

Besloten wordt aan de NBS mee te delen dat het voor keuren met punten en de bestaande predikaten vooralsnog door de FSC de voorkeur wordt gegeven.

c.       Brief van de NBS dat het Provinciaal kampioenschap voor Friesland aan onze tentoonstelling is toegewezen.                                        

d.       FK-gedelegeerde rapport van onze laatst gehouden tentoonstelling met daarin mededeling dat het een zeer goede tentoonstelling is geweest.

e.       Nota van de Noord Show voor geplaatste advertenties in Avicultura.

f.        Dankbetuiging van de fam. H. van der Leij uit Tytsjerk.

 

3.       NOTULEN.

De notulen van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 23 januari 200, welke zijn opgemaakt en worden voorgelezen door de secretaris, worden onveranderd en onder dankzegging goed gekeurd.

 

4.       FINANCIEEL VERSLAG van de penningmeester.

Door onze penningmeester, de heer K.Nicolaij, werd een eenvoudig doch zeer duidelijk financieel overzicht ter tafel gebracht. Ook gaf hij een toelichting naar een aantal vragen i.v.m. in dit jaar hogere inkomsten van contributies t.o.v. het vorig jaar. Oorzaak was dat de nieuwe acceptgiro niet eerder gedrukt konden worden en dus ook niet verstuurd.

De heer Jager merkt op dat de nog te betalen en de nog te ontvangen posten niet zijn vermeldt. Indien dit wordt vermeldt geeft e.e.a. een reŽler beeld. De heer Luchtmeijer merkt op dat de post representatie wel erg laag is en vindt dat bij b.v. vervoer van de dieren de desbetreffende mensen best wel een hapje moeten kunnen eten op kosten van de vereniging.

Ook stelt hij voor het boekjaar van de FSC te wijzigen gelijk aan het kalenderjaar. De voorzitter zegt toe het voorgestelde ter harte te nemen en het in de eerstvolgende bestuursvergadering te bespreken en zonodig op de agenda te plaatsen.

 

5.       FINANCIEEL VERSLAG van de tentoonstelling en de vervoersregeling.

Door de tentoonstellingssecretaris, de heer J. de Vries, wordt ook een vrij eenvoudige doch duidelijke overzichten ter tafel gebracht. Uit het over≠       zicht van de tentoonstelling blijkt dat er een tekort is van ongeveer f. 0,74 per ingezonden sierduif. De heer Jager zegt wel moeite te hebben met deze basis en stelt voor om het inschrijfgeld voor de komende tentoonstelling te verhogen. De TT-secretaris zegt dat hopelijk de kosten voor de komende tentoonstelling lager zullen zijn dit i.v.m. het feit dat we voor onze 60 ste tentoonstelling wel wat extra "dingen" hebben gedaan.

Aansluitend op de financiŽle agendapunten van deze vergadering deelt de penningmeester mee dat hij een opzetje heeft gemaakt n.a.v. de invoering van de Euro met ingang van 1-1-2002. E.e.a. behoeft dan wat aanpassingen c.q. afrondingen, waarbij het bestuur in principe heeft besloten geen echte verhogingen door te voeren.

 

6.       VERSLAG KASCONTROLE-COMMISSIE.

De financiŽle bescheiden van de FSC zijn dit jaar gecontroleerd door de heren J. Luchtmeijer en P. van der Werf.

Bij monde van de heer Luchtmeijer, verklaarde deze dat alles duidelijk en overzichtelijk is opgesteld en geen verschillen en bedragen zijn geconstateerd die aanleiding gaven tot vragen. Voorts verklaarde hij dat door de beide kasbeheerders veel en degelijk werk is verricht, waarbij hij wel de opmerking plaatst dat alle FSC-bestuursleden hun werk bijzonder zuinig verrichten. Vervolgens werd door hem aan de vergadering voorgesteld het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid, een voorstel dat met applaus werd bekrachtigd. De voorzitter feliciteert de penningmeester en secretaris hiermee en bedankt hem voor het vele werk en hoopt ook in het komende jaar weer op hem te mogen rekenen.

 

7.       BENOEMING KASCOMMISSIE voor 2000-2001.

Aan beurt van aftreden is de heer Luchtmeijer, terwijl voor het komend jaren de commissie zal bestaan uit P.F. van der Werf en J. Suk jr.

Als reserve wordt benoemd de heer Jack Jager uit Jistrum.

 

8.       JAARVERSLAG.

Het jaarverslag wat was opgemaakt door en werd voorgelezen door de secretaris, gaf een goed beeld van de activiteiten van het afgelopen jaar en werd door de vergadering bekrachtigd door een hartelijk applaus.             

De voorzitter bedankt de secretaris voor het vele werk wat hij zowel voor de vereniging als voor de tentoonstelling heeft verricht en hoopt dat hij ook in het komende jaar weer op hem mag rekenen.

 

9.       BESTUURSVERKIEZING.

Volgens rooster waren aftredend de heren W.B. Halsema en J. de Vries. Beide hadden zich herkiesbaar gesteld. Gezien er geen tegenkandidaten waren aangemeld werden beide met algemene stemmen en applaus herbenoemd. De voorzitter feliciteert hun met de herbenoeming en hoopt ook de komende periode de prettige samenwerking met hun te mogen voortzetten. Mede namens de heer Halsema bedankt de secretaris voor het in hun gestelde vertrouwen en zegt toe ook in de komende periode zijn best te willen doen voor onze FSC.

 

10.     PAUZE.

Met een consumptie voor de FSC en heerlijke Belgische Bonbons van een jarige mevr. Tuinman.

 

11.     PROMOTIEDAG bij WELKOOP op zaterdag 24 maart.

De secretaris vraagt hiervoor wat dieren beschikbaar te stellen. E.e.a. is spoedig geregeld. WELKOOP zorgt voor koffie en broodjes voor de bemanning.

 

12.     MEDEDELINGEN 61 ste TENTOONSTELLING.

De secretaris verteld dat ook dit jaar onze tentoonstelling weer gehouden wordt in het FEC, helaas is de datum weer gelijk als die van Amersfoort.

Voorts zijn er van een aantal speciaalclubs berichten ontvangen dat zij hun districtshow bij ons onderbrengen.

 

13.     VRAGENKWARTIERTJE.

Onderwerp deze avond; "Zijn toevoegingen in het duivenvoer noodzakelijk ?"

Evenals bij de eerder behandelde onderwerpen volgde een uitvoerige doch interessante discussie en kon ieder hier uit halen wat hij voor zich nodig acht. Voor de volgende vergadering wordt gekozen voor het onderwerp "Eieren".

 

14.     WAT VERDER TER TAFEL KOMT/RONDVRAAG.

De secretaris deelt mee dat ons lid J.v.d. Zee is opgenomen in het Leidse Academisch Ziekenhuis. Naar aanleiding wordt een kaart voorzien met de namen van de aanwezigen naar hem toe gestuurd. Voorts wordt nog het reisje naar Ameland op zaterdag 28 april a.s. besproken, iedere aangemelde deelnemer zal voortijdig bericht hierover ontvangen.

 

15.     BESPREKING meegebrachte duiven.       

Slecht ťťn duif was meegebracht en wel door de heer Kromkamp. Deze was van een ondefinieerbaar ras en had een Belgische ring.

 

16.     SLUITING.

Na alle agendapunten afgehandeld te hebben zegt de voorzitter dat we een "opwindende" vergadering hebben gehad waarin ieder zijn zegje kon doen over het reilen en zeilen van onze vereniging. Voorts sluit hij de vergadering en bedankt ieder voor de komst, de inbreng en tot slot wenst hij ieder wel thuis.

 

 

 

Voorzitter,                                Secretaris,

 

 

K.W. de With                            J. de Vries