Make your own free website on Tripod.com

NOTULEN van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 5 juni 2001 in de "Keatskooi" van de L.K.C. op het terrein "Sonnenborg" aan de Bachstraat te Leeuwarden.


 

Aanwezig 29 leden.

Afwezig met kennisgeving; R. Klaver, O. Moning, fam. Tuinman en R. Slikker.

 

1.   OPENING.

 

Om ongeveer tien over acht opent de voorzitter, de heer K. de With, de vergadering en heet ieder van harte welkom en hoopt dat ieder al veel goede jonge duiven heeft gefokt.

 

2.   MEDEDELINGEN.

 

De secretaris deelt mee dat dit de laatste vergadering is van het seizoen 2000/2001, voorts verteld hij dat de secretaris van de Groninger Sierdui­ven Club hem heeft gevraagd over de mogelijkheid voor een hokbezoek.

 

INGEKOMEN STUKKEN.

            

1. Deelnameformulier FEC voor de Hobby-beurs 2001.

2. Afrekening advertentiekosten in "A' van het FEC.

3. Uitnodiging voor de 2e Alg.Vergadering FK-Friesland op 14 juni.

4. Beschrijvingsbrief voor de Alg.Vergadering van de NBS op 16 juni.

5. Idem voor de Alg. Vergadering van de FK op 30 juni.

6. Verslag vergadering t.b.v. Jongdierencompetitie in Franeker.

7. Doos FK-Almanakken 2001.

8. Uitnodiging Noord Show vergadering.

 

3.   NOTULEN.

            

De notulen van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 24 april, welke zijn gemaakt en worden voorgelezen door de secretaris worden onveranderd en onder dankzegging goed gekeurd.     

 

4.   TERUGBLIK hokbezoeken.

            

Het reisje naar Ameland is door de deelnemers bijzonder goed in de smaak gevallen en is iets dergelijks voor herhaling vatbaar. Het hokbezoek naar de Sierd.ver. "Het Zuiden" is ook naar ieders wens prima verlopen. Een fotoverslag is te bezien op de website van de FSC op Inter­net.

 

5.   BESPREKING beschrijvingsbrief van de NBS.

 

Alvorens aan deze agenda te beginnen wordt gevraagd wie de FSC wil gaan vertegenwoordigen tijdens deze vergadering. De With is gaarne bereid dit te gaan doen. De bestuursvoorstellen vormden geen probleem en had ieders instemming. Bij de keus waar de NBS-Bondshow moet worden ondergebracht was de meerderheid voor de Noord Show.

 

6.   BESPREKEN beschrijvingsbrief van de FK.

 

Bij meerderheid van stemmen kon men meegaan met de bestuursvoorstellen, zij dat de contributie en leges verhogingen als agendapunt dient te worden opgevoerd en niet via de begroting. Aan de afdelingsvoorstellen kon geen medewerking worden verleend.

 

7.   BENOEMING afgevaardigde 2e Alg.Vergadering van de FK afd. Friesland.

 

Ook voor deze vergadering was de With bereid de FSC te vertegenwoordigen.

 

8.   WAT VERDER TER TAFEL KOMT.

            

G. de Vries wijst erop dat het verhaal wat hij heeft geschreven voor ons boekje WEL & WEE geen betrekking heeft op zijn eigen persoontje, het is een reisverhaal van een zeer gefortuneerde Engelsman die deze reis kon maken.

 

9.   RONDVRAAG.

            

F. Mulder vraagt wat te doen bij de Europashow in Zuidlaren.

Secretaris antwoord dat deze show zal worden gehouden in de week van 15 t/m 22 november 2003 en er beschermende maatregelen zullen worden getroffen door het FK-bestuur en de Bonden. Dit onder andere i.v.m dat het hele Nederlandse kooienbestand nodig zal zijn voor deze show.

 

10.  DIA serie.

            

Door ons lid Hobma werd een zeer afwisselende dia serie vertoond met opnamen die waren gemaakt tijdens onze 60 ste tentoonstelling en bij diverse leden van onze vereniging maar ook van andere sierduivenfokkers uit den lande.

E.e.a. viel bijzonder goed in de smaak temeer Hobma een aantal beelden vergezeld liet gaan van humoristische opmerkingen.

 

11.  SLUITING.

            

Nadat de voorzitter Hobma had bedankt sluit hij deze vergadering, bedankt hij ieder voor hun komst en inbreng en wenst vervolgens alle aanwezigen een goede vakantie en een wel thuis.

 

 

 

Voorzitter,                                                                     Secretaris,

 

 

K.W. de With                                                                J. de Vries.