Make your own free website on Tripod.com

 

 

NOTULEN van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 22 januari 2002 in de “Keatskooi”van de L.K.C. op het terrein “Sonnenborgh” aan de Bachstraat te Leeuwarden.

 


Aanwezig: 32 leden

Afwezig met kennisgeving: K. de With, J. Charisius en R. Slikker

 

1.      Opening:

Vanwege de afwezigheid van onze voorzitter Klaas de With door ziekte neemt Geert de Vries zijn honneurs waar. Vice-voorzitter de Vries heet omstreeks 20.15 uur alle aanwezigen van harte welkom en bedankt de leden voor de goede opkomst. Een opgetogen de Vries benadrukt dat door de warme winter zijn duiven zeer actief zijn en dat nu de sombere herfst en wintermaanden definitief voorbij zijn. Ook feliciteert hij bestuurslid Klaas Nicolaij met een nieuwe rol als “pake”. Daarbij vergeet hij echter even dat het echtpaar Bouma kort geleden ook “pake” en “beppe” geworden zijn.

 

2.      Mededelingen:

Secretaris W. Halsema deelt mede dat op de afgelopen tentoonstellingen goede successen voor de FSC leden zijn behaald. Zo behaalde H. de Jong met een Pauwstaart de mooiste doffer op de Noordshow en B. Feenstra met een Hollandse Kropper de mooiste duivin, maar dat bleek helaas niet te kloppen, wel werd ze de mooiste van de Hollandse kroppers. G. de Vries Jr. met een Oud Duitse Meeuw en J. van der Zee met een Chinese Meeuw behaalden goede resultaten op Avicultura te Rijswijk. Verder deelt de secretaris mee dat een mooi artikel over Antoon Wierda in het blad Avicultura staat vermeld. Vervolgens meldt hij dat er data voor de komende hokbezoeken gepland moeten worden.

 

3.      Ingekomen stukken:

a.       Brieven van de speciaalclubs betreffende de komende Nat. Tentoonstelling.

b.       De Pauwstaartclub, de Krulduiven, Temeschburger Schecken en Trommelduivenclub en de Zuid-Europese Tuimelaars Club verzoeken om een Districtshow bij de FSC.

c.       Brief Jurgen Leistra te Wanswerd voor zijn nieuw lidmaatschap bij de FSC.

 

4.      Notulen:

De notulen van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 11 december 2001, welke zijn gemaakt en worden voorgelezen door de secretaris worden onveranderd en onder dankzegging goedgekeurd.

 

5.      Bespreking promotiedag Welkoop en hokbezoeken.

Vice-voorzitter de Vries meldt dat er data vastgesteld moeten worden voor de komende hokbezoeken en dat er namen ingevuld dienen te worden. De promotiedag bij Welkoop op 23 maart zullen door de fam. Kiestra (Marten en Sido) en Jacob de Groot bemand worden. Penningmeester K. Nicolaij promoot deze dag nog eens extra door erop te wijzen dat de FSC met 3 % regeling € 110,- van de Welkoop heeft ontvangen. Op deze dag kunnen overtollige dieren verkocht worden.

Afgelopen jaar is reeds afgesproken dat de GSC naar Friesland zou komen, datum was op zaterdag 18 mei vastgelegd. G. de Vries vraagt wie zijn hokken beschikbaar wil stellen voor een bezoek. De volgende personen melden zich aan: Tj. Bergsma, Kl. Nicolaij, H. de Jong, J. de Groot. G. de Vries Jr., G. Tigchelaar, de fam. Tuinman voor de catering en onder voorbehoud B. Feenstra. Vervolgens wordt gevraagd een datum te prikken voor het bezoek van de FSC aan de nieuw opgerichte Sierduivenclub Noord-Holland. Zaterdag 8 juni wordt voorgesteld. De secretaris zal genoemde verenigingen op de hoogte stellen.

 

6.      Uitreiking niet afgehaalde ereprijzen

De niet opgehaalde ereprijzen van de afgelopen Nat. Tentoonstelling worden door vice-voorzitter G. de Vries uitgereikt. Daarbij bedankte hij de heer Antonisse voor het schieten van de fraaie plaatjes. De ingelijste FSC diploma’s met afbeeldingen van de winnende dieren worden overhandigd aan P. v/d Werf met een Chinese Meeuw, Tj. Bergsma met IJsduif, W. Halsema met Deense Tuimelaar en G. de Vries Jr. met een Oosterse Meeuw. Ook de fraaie Makkumer aardewerken tegeltjes worden uitgereikt aan B. Wassenaar met Poolse Lynx en W. Halsema met Deense Tuimelaar. Vervolgens werd de fraaie eigenslag FSC-medaille voor de fraaiste Hoogvlieger en Tuimelaarras ook nog eens aan Halsema uitgereikt.

 

7.      Bespreking meegebrachte dieren

T. Kooistra laat een paar fraaie zwartgezoomde Moravische Strassers zien. Dit ras komt nog maar nauwelijks in Nederland voor. Het ras lijkt veel op de oorspronkelijke Strasser volgens Geert de Vries: het is minder fors en wat langer in achterpartij. Vervolgens een paar Showracers van Kooistra in o.a. Andalusisch blauw en licht gezoomd, wel of niet gekruist met postduiven. Ook een paar fraaie Chinese Meeuwen in geel laat hij zien, waarbij de oude doffer veel rasadel laat zien. T. van der Veen en Th. Vellenga laten een paar almond Oosterse Rollers zien, waarbij één dier slecht ziet, volgens Vellenga. Het dier heeft opmerkelijk donkere ogen en loopt wat instabiel, het dier lijdt er echter totaal niet onder. De meegenomen Vlieg Oosterse Rollers zijn opmerkelijk kleiner en fijner dan de showvogels. Daarna is Halsema aan de beurt met Deense Tuimelaars in rood en geel, waarbij de gele erg licht van kleur is, wat ook wenselijk is. G. de Vries heeft als laatste Oosterse Meeuwen meegenomen, Geert laat zien hoe hij de paren samenstelt naar aanleiding van de kopvorm van de dieren. Inteelt wordt daarbij veel toegepast.

 

8.      Vragenkwartiertje

Deze keer iets over de vererving van kleuren bij duiven. Secretaris Halsema heeft een boekje meegenomen van H. van Grouw over Genetica bij duiven, hierin staat veel vermeld over de vererving van kleuren. T. Kooistra vraagt wat beter is voor inkruisen in wit, rode of gele Chinese Meeuwen? G. de Vries zegt dat rood beter is omdat dat dominant is en de kleur versterkt. Bij geel is het mogelijk recessief wit te fokken, wat minder wenselijk is.

 

9.      Rondvraag

Bij de rondvraag meldt de secretaris dat er 2 nieuwe leden zich aangemeld hebben t.w. de heer Tj. de Vries te Sneek, bekende fokker en keurmeester van Lahores en Altenburger Trommelduiven en mevr. R. Noppert te Britsum, fokster van Oud Hollandse Kapucijnen. Daarbij wenst G. de Vries dat er meer vrouwelijke leden bij de FSC komen, waardoor de gezelligheid nog veel groter zal gaan worden.

 

10.  Sluiting

Nadat de duiven weer ingepakt zijn, besluit plaatsvervangend voorzitter G. de Vries Jr. deze vergadering met te zeggen dat deze bijzonder gezellig is geweest en wenst vervolgens ieder een wel thuis.

 

 

 

Voorzitter,                                                               Secretaris,

 

 

 

K.W. de With                                                           W.B. Halsema