Make your own free website on Tripod.com

NOTULEN van de ledenvergadering, gehouden op dinsdag 24 april 2001 in de "Keatskooi" van de L.K.C. op het terrein "Sonnenborg" aan de Bachstraat te Leeuwarden.

 


 

Aanwezig 26 leden.

Afwezig met kennisgeving; Tj.Bergsma, O.Moning, J.Suk sr. en jr., W.Top, Th.Vellinga en P.F.v.d.Werf.

 

 1.      OPENING.

 

Om ongeveer kwart over acht opent de voorzitter de vergadering en heet ieder van harte welkom. Hij constateert dat de bezetting wat mager is, echter hoopt hij dat het desondanks een goede vergadering mag worden.

 

 2.      MEDEDELINGEN.

 

De secretaris verteld dat er deze keer weinig is mee te delen, behoudens de afmeldingen.

 

 INGEKOMEN STUKKEN.

 

Bedankt als lid:Jeugdlid Martin Jan Hoekstra te Aalsum en J. Beuker te Midlum.

Voorts een bericht in het blad "Fokkersbelangen" inzake de BTW-kwestie.

Dit bericht is geschreven door dhr. Beekmans, juridisch adviseur van de NHDB, en uit de inhoud zou moeten blijken dat alle Nationale Tentoonstel≠lingen BTW-plichtig zijn. De secretaris betwijfeld het of de FSC met haar tentoonstelling wel onder de gestelde voorwaarden valt, temeer onze tentoonstelling wordt gehouden onder auspiciŽn van het FEC. Hij zegt toe nadere informatie in te winnen over dit onderwerp.

 

 3.      NOTULEN.

 

De notulen van de 61 ste Algemene Vergadering, gehouden op dinsdag 20 maart 2001, die zijn opgemaakt en worden voorgelezen door de secretaris, worden onveranderd en onder dankzegging goed gekeurd.

 

 4.      BESPREKEN bezoek aan Ameland.

         

Aan diegenen die zich voor dit reisje hadden aangemeld, is met de circulaire een programma toegestuurd, zodat deze bespreking kort kon zijn.

         

 5.      BESPREKEN hokbezoek aan Sierd. vereniging "Het Zuiden" zaterdag 19 mei a.s.

         

Tijdens de vergadering van 23 januari j.l. hebben zich een 15 tal leden zich aangemeld voor dit hokbezoek. De secretaris deelt naar aanleiding hiervan mee dat iedere deelnemer vooraf bericht ontvangt m.b.t. het programma voor deze dag. Wel hoopt hij dat ieder die zich toen heeft aangemeld ook mee gaan, vorig jaar waren er zoveel afmeldingen dat er moest worden besloten het niet door te laten gaan, wat bijzonder sneu is voor deze mensen die we zouden gaan bezoeken.

 

 6.      VRAGENKWARTIERTJE, onderwerp "Het Ei van onze duiven".

         

Uiteraard kwam over dit onderwerp een hele discussie los. Ons bestuurslid G.de Vries had een paar eieren mee gebracht zodat kon worden getoond waar we het over hadden. De kwaliteit zoals grootte, eierschaal, eieren zonder dop en eieren met dubbele dooiers passeerden de revue. Ook de wijze van bewaren kwam uitgebreid aan de orde.

Hiervan bleek dat de een ze bewaart op de punt en ze niet worden gekeerd, een ander bewaart ze in een bakje zand en worden ze iedere dag gedraaid. Legnood komt ook nogal eens voor en ook hier bleek dat de toegepaste hulp verschillend kon zijn. Al met al wederom een interessante discussie.

 

 7.      WAT VERDER TER TAFEL KOMT.

         

Tijdens de vorige vergadering, aldus de secretaris, is aan de orde geweest het boekjaar van de FSC gelijk te stellen aan het kalenderjaar. Inmiddels is gebleken dat aan e.e.a. nogal wat haken en ogen kleven en is dit onderwerp niet op de agenda voor deze vergadering geplaatst. Besloten werd  e.e.a. in de eerstvolgende bestuursvergadering de statuten door te nemen dit i.v.m. dat misschien meerdere aanpassingen noodzakelijk zijn, om vervol≠gens dan dit aan een notaris voor te leggen en daarna ter goedkeu≠ring aan de ledenvergadering.

Voorts deelt de secretaris nog mee dat onze FSC-Jongdierenavond dit jaar 2 weken later kan plaatsvinden. Op een volgende vergadering is hierover meer bekend.

G. de Vries maakt bekend dat Avicultura in 2002 wordt gehouden van 4 t/m 6 januari en de Noord Show 10 t/m 12 januari. Voorts zegt dat de V.D.T. ofwel de Duitse Bondshow wordt gehouden in Dortmund van 29 t/m 30 november van dit jaar, en de mogelijkheid biedt deze gezamenlijk te gaan bezoeken.

 

 8.      RONDVRAAG.

         

Dhr. Nicolaij heeft geruchten opgevangen als zou "Ornithophilia" niet doorgaan i.v.m. de M.K.Z. crisis. Dhr. Halsema zegt hiervan dat dit wel wat te vroeg wordt gezegd nu er geen nieuwe uitbraken zijn geconstateerd.

Voorts deelt dhr. Nicolaij mee dat ons lid A. Hiemstra in Zwaagwesteinde wel lezingen verzorgd met name over zijn belevenissen met weggevlogen en opgevangen duiven en het eens aardig zou deze voor een avond uit te nodigen.

Dhr. Krans vraagt of er een vervoersadres bekend is speciaal voor duiven.

De secretaris zal dit nazien, gezien er al eens een uitnodiging hiervoor is binnen gekomen.

 

 9.      DIA SERIE door G. de Vries.

         

Door onze clubkeurmeester werden een groot aantal dia's getoond van sierduivenrassen zoals die voorkwamen in de jaren 1960/1970. Ieder kon voor zich vaststellen dat sinds die jaren veel rassen nogal wat van uiterlijk zijn veranderd.

Besloten wordt dat dhr. Hobma op eerstvolgende vergadering een serie dia's zal vertonen die meest betrekking hebben op de FSC en haar activiteiten.

 

10.     SLUITING.

         

Na nog wat te hebben gepraat over goede en slechte broedresultaten, sluit de voorzitter de vergadering, bedankt ieder voor de komst en inbreng en wenst tot slot alle aanwezigen wel thuis.

 

 

 

Voorzitter;                       Secretaris;

 

 

K.W. de With                  J. de Vries