Make your own free website on Tripod.com
Friesche Sierduiven Club    |     home
gecontracteerde keurmeesters   |   medewerking speciaalclubs   |   vraagprogramma   |   t.t.reglement   |   ereprijzen

TENTOONSTELLINGSREGLEMENT

Algemene voorwaarden
Deze tentoonstelling wordt gehouden volgens de bepalingen van het tentoonstellingsreglement van de Ned. Federatie voor Kleindierenteelt FK. Dit reglement is verkrijgbaar bij het Alg. Secretariaat van de F.K. door ¦. 6.00 over te maken naar giro 3418109 t.n.v. de F.K. te Utrecht. Dit reglement bovendien ligt ter inzage op het op het kantoor van deze tentoonstelling.
Iedere deelnemer aan deze tentoonstelling wordt geacht met de bepalingen van dit reglement bekend te zijn en zich eraan te onderwerpen.

Artikel 1.
Ingezonden kunnen worden alle in Nederland erkende sierduivenrassen, in erkende kleurslagen en variëteiten in klassen van doffer oud, duivin oud, doffer jong en duivin jong en dienen te zijn voorzien van een door de F.K. erkende vaste voetring.

Artikel 2.
Het inschrijfgeld bedraagt inclusief de FK-bijdrage voor de Almanak:
Per nummer                                                                ¦.   6,00
Voor inzenders tot en met 16 jaar                           ¦.   3,00
Voor leden van de F.S.C.                                           ¦.   5,00
Voor leden van de F.S.C. tot en met 16 jaar          ¦.   2,50
Volière 6 tal                                                                 ¦.  24,00
Administratiekosten                                                  ¦.   3,50
Catalogus verplicht, doch 1 per gezin                    ¦.   7,50
Doorloopkaart                                                             ¦.   7,50

Artikel 3.
Het is verplicht het N.B.S. fokkerskaart nummer 2000 op het inschrijfformulier in te vullen. Inzenders die ten onrechte opgeven in het bezit te zijn van een fokkerskaart 2000, verliezen al hun rechten op prijzen en inschrijfgeld.     

Artikel 4.
Het inschrijfformulier vóór 1 november 2000 opsturen naar tent.secr.: J. de Vries, Wergeasterdyk 9, 9084 AS Goutum.
Het inschrijfgeld dient gelijktijdig te worden overgemaakt naar postrekening 2038509 t.n.v Tentoonstelling Friesche Sierduiven Club te Goutum.
Bankcheques kunnen niet worden geaccepteerd.

Artikel 5.
De inschrijving sluit op 2 november 2000 of eerder indien het maximum aantal is bereikt. Voor problemen ontstaan door onduidelijk ingevulde inschrijfformulieren neemt het bestuur geen verantwoording.

Artikel 6.
Na 11 november 2000 is geen verandering meer mogelijk van klasse, kleur en geslacht. Het ontvangen van de labels is voor de inzender het bewijs dat zijn inschrijving is geaccepteerd. Bij niet inzenden, om welke redenen dan ook, van geaccepteerde inzendingen bestaat geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld. Voor niet geaccepteerde inzendingen betaald inschrijfgeld, zal worden teruggestort.

Artikel 7.
Alle inzendingen of goederen van de inzenders op het terrein of in de tentoonstellingshal aanwezig, blijven voor eigen rekening en risico. De inzenders vrijwaren het bestuur van de Vereniging voor alle schade, waarvoor het bestuur of de Vereniging door derden mocht worden aangesproken, ontstaan in verband met hun deelname aan de tentoonstelling. Het bestuur zal zodanige maatregelen treffen als het nodig acht voor de bewaking van de op de tentoonstelling aanwezige dieren en goederen.

Artikel 8.
De ingeschreven dieren dienen woensdag 22 november 2000 beslist vóór 21.30 uur te zijn ingekooid. De inzenders/brengers mogen hun dieren zelf in de kooien plaatsen. Voor iedere inzender die zijn dieren brengt is er gratis koffie !!!.
Inzendingen adresseren aan:
Tentoonstelling Friesche Sierduiven Club, EXPO CENTRUM FEC Leeuwarden, Heliconweg 52 te Leeuwarden.

Artikel 9.
De keuring vindt plaats op donderdag 23 november 2000 met de toekenning van de predikaten; U = Uitmuntend 5 punten, F = Fraai 4 punten, ZG = Zeer Goed 3 punten, G = Goed 2 punten, V = Voldoende 1 punt, en de aanduidingen M van Matig en O van Onvoldoende geen punten.
Voorts worden naast deze predikaten, punten toegekend (zie pagina 7)
Artikel 10.
Inzendingen kunnen op het inschrijfformulier te koop worden gezet. Dit wordt met de vermelding van de prijs in de catalogus opgenomen. Minimum verkoopprijs: enkele nummers ¦. 20,00 en ¦. 30,00 per paar. Per te koop gezet dier is ¦. 1,00 verschuldigd, gelijktijdig met inschrijfgeld te voldoen. Verhogen van de prijs is niet toegestaan. De koopsom wordt na aftrek van 10 % zo spoedig mogelijk aan de verkoper uitbetaald. De gekochte dieren kunnen zondag 26 november 2000 om 17.00 uur worden afgehaald.
Zodra een dier is verkocht, is het risico voor de koper. Wanneer na verkoop blijkt dat in de catalogus of op de verkoopkaart een vergissing is gemaakt, dan wordt de verkoop nietig verklaard en de koopprijs aan de koper terugbetaald. Is het dier reeds in het bezit van de koper, dan is deze verplicht dit op de eerste aanschrijving terug te sturen.
Telefonische opgaven van te koop stellen van dieren worden niet geaccepteerd.

Het verkoopburo is geopend op:

                   Vrijdag      24 november 2000         van 14.00 - 22.00 uur
                   Zaterdag  25 november 2000          van 10.00 - 22.00 uur
                   Zondag    26 november 2000          van 10.00 - 16.00 uur

Artikel 11.
Zonder toestemming van het bestuur is het verboden:
a.     op of aan de kooien en tafels kaarten of borden te bevestigen
b.     dieren uit de kooien te nemen
c.     dieren tijdens de tentoonstellingsdagen in de tentoonstellingshal te brengen.
d.     gebruik te maken van het z.g. keurmeesterstokje
tijdens de keuring is de tentoonstellingshal niet toegankelijk voor inzenders en
            bezoekers.

Artikel 12
De dieren dienen te worden afgehaald op zondag 26 november 2000 om 17.00 uur. Dieren die niet zijn afgehaald, worden ongefrankeerd teruggezonden.

Artikel 13.
Op de uitspraak van de jury is geen beroep mogelijk, tenzij blijkt dat een vergissing heeft plaatsgevonden, zulks ter beoordeling van het bestuur, de keurmeester gehoord hebbende.

Artikel 14.
Dieren van inzenders, die om principiële redenen niet op zondag exposeren, kunnen zaterdagavond 25 november om 20.30 uur worden afgehaald.
Dit kan alleen geschieden wanneer bij het inschrijfformulier een ondertekend verzoek van de inzender is gevoegd. Het is tevens mogelijk dat de dieren van deze inzenders op maandag 27 november kunnen worden afgehaald.

Artikel 15.
Reclames, ongeacht van welke aard, moeten vóór 21 januari 2001 bij het tentoon-
stellingssecretariaat te zijn ingediend.                   
Artikel 16.
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.