Make your own free website on Tripod.com
Friesche Sierduiven Club    |     home
gecontracteerde keurmeesters   |   medewerking speciaalclubs   |   vraagprogramma   |   t.t.reglement   |   ereprijzen

INLEIDING

.... nadat reeds van tevoren de mogelijkheid was besproken door het vormen van een vereeniging de belangen der sierduivenliefhebberij in Friesland te dienen en deze liefhebberij door intieme besprekingen te veraangenamen, werd in een bijeenkomst ten huize van den heer S. Brandsma, Borniastraat 115 te Huizum/Leeuwarden op 20 november 1935 besloten tot oprichting van de

Friesche Sierduiven Club ...... enz. enz.

Aldus de notulen van 65 jaar geleden van de eerste bijeenkomst, welke toen zijn  opgemaakt door de pas benoemde secretaris, wijlen de heer S. Brandsma. Al deze jaren heeft de F.S.C. zich ingezet voor de bevordering van de sierduivenliefhebberij.
Het is ons dan ook een bijzonder genoegen U het vraagprogramma voor onze Nationale en tevens 60ste tentoonstelling in het bestaan van de FSC te mogen aanbieden. Evenals in 1999 wordt onze tentoonstelling weer gehouden op de z.g. ENTRESOL, in het centrale gedeelte van het FEC Expo Centrum. Een accommodatie met uitstraling.
Want naast onze tentoonstelling biedt de beurs "HOBBY 2000" volop de gelegenheid voor de andere leden van het gezin zich te vermaken. Een beurs die wordt gehouden in 2 grote hallen waar veel valt te zien en te beleven op het gebied van hobby en vrijetijds besteding.

Voorts worden U en Uw huisgenoten de gelegenheid geboden een doorloop-kaart à ¦. 7.50 aan te schaffen, deze dient voorzien te worden van een pasfoto of kopie daarvan.
Dit jaar zijn weer alle ereprijsschema's van onze Bond en de speciaalclubs volledig vermeldt. Ook dit jaar verzorgen we weer het Provinciaal Kampioenschap voor Friesland voor onze Bond, de NBS, met de daaraan verbonden Kampioensmedailles en de fel begeerde ere-certificaten en geldprijzen. Uiteraard is een woord van dank aan alle ereprijsschenkers hier zeker op zijn plaats, want hierdoor steunen zij onze aktiviteiten op een voortreffelijke manier.

Wij hopen U ook deze keer met Uw dieren te mogen begroeten en wensen U dan ook alvast succes en veel plezier tussen de duiven en hun vrienden.

Graag tot ziens,                                             

Het bestuur van de Friesche Sierduiven Club.


PROGRAMMA

Wo. 22 november 2000          Opbouw van de tentoonstelling en inbrengen
                         van de dieren (vóór 21.00 uur)
Do. 23 november 2000           Keuring, waarna 's avonds om 20.00 uur voor     
         het publiek geopend.                                                                                                   

OPENINGSTIJDEN "HOBBY 2000"

Donderdag 23 november 2000     14.00 - 22.00 uur
Vrijdag      24 november 2000     14.00 - 22.00 uur
Zaterdag   25 november 2000     10.00 - 22.00 uur
Zondag     26 november 2000     10.00 - 17.00 uur

TENTOONSTELLINGSSECRETARIS-PENNINGMEESTER

J. de Vries, Wergeasterdyk, 9084 AS Goutum. Tel.: 058-2883025.
Postrekening: 2038509 t.n.v. Tentoonstelling Friesche Sierduiven Club te Goutum.

BELANGRIJK

Wilt U het inschrijfformulier vóór 1 november 2000 duidelijk ingevuld opsturen naar het tentoonstellingssecretariaat en het inschrijfgeld gelijktijdig per giro overmaken.
Catalogi kunnen worden afgehaald op vertoon van een BON die met de labels wordt meegezonden.

JEUGDAFDELING
De dieren van de inzenders tot en met 16 jaar worden evenals voorgaande jaren tussen de overige dieren geplaatst.
Voor deze jeugdinzenders worden naast de vermelde ereprijzen nog eens extra Jeugd-ereprijzen beschikbaar gesteld. Voorts worden de dieren van alle jeugdinzenders ook nog eens apart vermeldt in de catalogus.
Jeugdinzenders dienen hun geboortedatum duidelijk in te vullen op het inschrijfformulier.

ENTREE-PRIJZEN BEURS "HOBBY "2000".
Volwassen                                   ¦. 10,00
Kinderen van 3 tot 12 jaar          ¦.  5,00

BELANGRIJK !!!
Leden-inzenders en huisgenoten van de Friesche Sierduiven Club en IEDERE inzender kunnen een DOORLOOPKAART aanschaffen voor ¦. 7,50, welke voorzien dient te worden van een pasfoto of kopie daarvan. Deze dienen dan met het inschrijfformulier te worden opgestuurd.
Het bedrag dient VOORAF te worden overgemaakt naar postrek.: 2038509 t.n.v. Tentoonstelling Friesche Sierd. Club te Goutum !!!


VERVOER.
Dit jaar bestaat de mogelijkheid dat de ingeschreven dieren uit MIDDEN-NEDERLAND kunnen worden aangeleverd bij de Keistadshow in Amersfoort. Deze worden dan woensdagavond 22 november opgehaald door de F.S.C.
Een ieder die van deze unieke gelegenheid gebruik wil maken dient dit vooraf te melden bij de heer A.P. Visser, Thorbeckelaan 103, 3771 ED Barneveld, tel.: 0342-417723.Ook kunt U voor inlichtingen terecht bij het tentoonstelling-secretariaat van de F.S.C., tel.: 058-2883025.


ATTENTIE
Iedere inzender ontvangt bij inlevering van de catalogusbon een herinneringsattentie t.g.v. het 65 jarig bestaan van de Friesche Sierduiven Club.